Coaching - Life Coach Marija Ždero

Coaching

Šta je coaching?

Coaching je proces u kome coach, prvenstveno kroz razgovor, vodi i podržava klijenta, sa ciljem da klijent razvije svoje sposobnosti i resurse, i da na najbrži i najlakši način ostvari svoje ciljeve.
U toku sesije, coach postavlja klijentu pitanja koja su precizna, odabrana i formulisana na način koji omogućava klijentu da uspostavi maksimalno otvorenu i funkcionalnu komunikaciju, prvenstveno, sa samim sobom i tako dodje do potrebnih odgovora za sebe.

Coach pomaže klijentu da se fokusira, da na najbolji način sagleda i razume svoju sadašnju situaciju, da iz sadašnje pozicije jasno definiše svoj cilj, i krene u ostvarenje.

Sa puno vere u svog klijenta, poštovanja, razumevanja, znatiželje, i koristeći svoje profesionalno znanje i veštine, coach pomaže klijentu da otkrije i iskoristi sve svoje potencijale i mogućnosti kako bi se kretao u pravcu u kome želi, bilo da se radi o privatnom ili poslovnom aspektu života.
Coaching proces podrazumeva veštinu coach-a da izgradi odnos maksimalnog poverenja sa klijentom, kako bi se stvorili krajnje bezbedni i prijatni uslovi za klijenta da:

 • prevaziđe svoje strahove
 • bude izazvan na način koji omogućava pozitivne promene
 • otkrije za sebe najbolji način da ostane motivisan i fokusiran
 • uspostavi željenu komunikaciju sa sobom i svojim okruženjem,
 • prevaziđe stare obrasce ponašanja
 • kreira za sebe podržavajuća uverenja
 • nađe za sebe najbolje odgovore koji će mu biti vodilja na putu da postane najbolja verzija sebe

Coaching je struktuiran pristup koji pojedincu olakšava napredak u životu i uvek je vezan za progres.

Kako i zašto vam coaching može biti koristan?

Puzzle_JPG

Možda se pitate kako coaching može biti koristan baš za vas? Coaching kao proces može tretirati različite teme, iz različitih životnih oblasti i pomoći klijentu da:

 • Precizno postavi svoje ciljeve i kreira ostvariv plan za postizanje istih
 • Pronađe nove ideje i rešenja
 • Uskladi svoj život sa svojim vrednostima
 • Smanji nivo stresa
 • Izbalansira svoj život po svojoj meri
 • Otkrije svoje potencijale i stavi ih u pogon
 • Promeni i/ili planira karijeru
 • Olakša donošenje odluka
 • Reši emocionalne blokade i strahove
 • Zameni ograničavajuća uverenja podržavajućim
 • Prevaziđe teške i problematične situacije
 • Usvoji nove navike, koje će biti u službi boljitka i ostvarenja zacrtanih ciljeva
 • Uskladi svoj život sa svojim vrednostima

Po čemu se coaching razlikuje od drugih metodologija ličnog razvoja?

Coaching nije ni mentorstvo, ni konsalting, ni savetovanje. Coaching nije ni psihoterapija, ni trening, nije ni hipnoza, ni psihijatrija …. I razlikuje se od  svega navedenog. Medjutim, ukoliko raspolaže potrebnim znanjem i iskustvom, coach može biti i trener i konsultant, i savetnik i hiponterapeut, ukoliko to ide u prilog uspešnosti coaching procesa.
Osnovna pretpostavka coaching-a je da svaki čovek u sebi nosi potreban potenicijal i da zna najbolje odgovore za sebe (koji su samo ponekad prikriveni). U coaching procesu, stručnim vodjenjem i podrškom, coach omogućava i pomaže klijentu da lakše dodje do odgovora koji su za njega najbolji, da osvesti i upotrebi svoje potencijale, ukloni prepreke sa puta i ostvari svoje snove. Ova činjenica ujedno i daje odgovor na pitanje zašto i kako je coaching tako efikasan proces za ostvarenje ličnog razvoja?
Odgovori i preporuke do kojih dodjemo sami za sebe su „naši“ i lakše ih prihvatamo i sprovodimo u delo, bez dodatnog otpora i preispitivanja.
Coaching pomaže klijentu da otvori nove vidike o sebi i svojim mogućnostima.

Šta spaja NLP i coaching?

Često se postavlja pitanje zašto je NLP vodeća metodologija za coaching? Coaching i NLP u svojim osnovnim postavkama imaju zajedničku fokusiranosti na cilj, individualan pristup i prilagođavanje klijentu i njegovim potrebama, podršku i pretpostavku da klijent poseduje sve resurse neophodne za ostvarenje svojih ciljeva, raščlanjavanje cilja u njegove manje delove i tretiranje promene kao procesa koji može biti ostvaren kroz niz pojedinačnih akcija, fokusiranost na proces i strukturu, i manje na sadržaj.

Šta da očekujete od coach-a?

Coaching predstavlja interaktivan odnos izmedju klijenta i coach-a, u kome svaka strana ima svoju jasno definisanu ulogu.
Zadatak i odgovornost coach-a su da maksimalno profesionalno i kompetentno obavlja svoj posao, i to:

 • pažljivo sluša klijenta,
 • komunicira na različitim nivoima,
 • postavlja pitanja koja su izazovna,
 • podržava i ohrabruje samoupoznavanje kod klijenta,
 • ne osuđuje i ne prosuđuje,
 • utiče na povećanje klijentove vere u sebe,
 • gradi i održava odnos poverenja,
 • veruje u klijenta,
 • podržava i razume klijenta,
 • uvek nastupa sa integritetom i u najboljem ineteresu svog klijenta
 • pokreće na akciju

Coach ima ulogu da klijentu ukaže na put, pomogne mu i podrži ga na putu do cilja, a isključivo klijentova uloga i odgovornost je da cilj ostvari.
Coaching je proces koji ne podrazumeva da klijent ima problem, coaching  identifikuje i makismizuje snage pojedinca. Coach osnažuje klijenta, kako  bi klijent bio spreman da radi na ostvarenju svojih ciljeva.

Najčešća pitanja i odgovori o coachingu

Koliko traje jedan coaching termin?

Coaching termin okvirno traje 60 -75 minuta, bez strogog ograničenja. Coach, u okviru sesije procenjuje trenutak kada zatvara sesiju, imajući u vidu gore pomenuti vremenski okvir.

Koliko termina je potrebno za jednu temu?

Iskustvo je pokazalo da se jedna tema obično obradjuje 4 -5 termina.

Koliko često se zakazuju coaching termini?

U zavisnosti od teme i raspoloživog vremena klijenta i coach-a, termini se zakazuju najčešće na 7-10 dana. Ukoliko se radi tema, koja je vremenski uslovljena, npr. priprema za nastup, prezentaciju, onda se dinamika rada prilagođava temi.

Da li je potreban dodatni angažman klijenta, van coaching termina?

Coach može zahtevati od  klijenta, a sve u cilju pripreme za sledeću sesiju i intenzivnijeg rada na svojoj temi, da uradi “domaći zadatak”, što  pretstavlja lični rad van coaching sesije. Najčešće je to nešto od navedenog: pismeno odgovaranje na pitanja koja su posebno dizajnirana da podrže temu, vođenje dnevnika aktivnosti vezanih za temu, čitanje određene literature, razmišljanje i pravljenje beleški vezano za temu.

Kada je pravo vreme da se krene sa coaching-om?

Uvek je pravo vreme da se krene na coaching, i to je kada klijent želi da radi na poboljšanju kvaliteta svog života, ostvarenju svojih ciljeva, prevazilaženju konkretnih izazova…

Kako da nadjem pravog  coach-a?

Upoznajte se sa svojim coach-em, pre nego što se opredelite da radite sa njim: profesionalan coach će vam ponuditi da se upoznate pre nego  što se konačno dogovorite o saradnji. Proverite nivo edukacije, sertifikate, licence, iskustvo koje coach ima, i obavezno proverite svoj osećaj koji vam se javlja u vezi coach-a. Potrebno je da se osećate slobodno i sigurno, da imate poverenja i da  možete da se prepustite, i uz podršku radite na svojim ciljevima.